Niniejsza Polityka Prywatności stanowi spełnienie obowiązku wynikającego z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”.

 

1. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH NA RZECZ KTÓRYCH INNTEO LEGAL ŚWIADCZY POMOC PRAWNĄ (DALEJ: KLIENT)

1.1. Administratorem danych osobowych Klienta jest kancelaria Innteo Legal Żukowski i Szukowska Radcowie Prawni sp. p. z siedzibą w Warszawie, ul. Bagno 2d/ 2 piętro, 00-112 Warszawa, tel. 535 535 878, e-mail: a.szukowska@innteo.com

1.2. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w przypadku świadczenia przez Innteo Legal na rzecz Klienta pomocy prawnej w sprawie powierzonej Innteo Legal, celem rzetelnego wykonywania czynności zawodowych.

1.3. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Innteo Legal w następującym zakresie:

 • podstawowe dane osobowe: imię, nazwisko, miejsce pracy, stanowisko służbowe, dane kontaktowe (adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail, konta na portalach społecznościowych),
 • wszelkie pozostałe dane powierzone przez Klienta Innteo Legal w związku ze świadczeniem na rzecz Klienta pomocy prawnej, w tym dane szczególnej kategorii w rozumieniu RODO, które będą chronione zgodnie z obowiązującą Innteo Legal tajemnicą zawodową.

1.4. Podstawą prawną przetwarzania danych Klienta jest:

 • 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. realizacja przez Innteo Legal umowy o świadczenie usług pomocy prawnej zawartej z Klientem,
 • 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Kancelarii, w związku z prowadzeniem działalności prawniczej, w tym do spełnienia obowiązków rachunkowych oraz wynikających z przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
 • 6 ust. 1 lit. f) RODO w zakresie dochodzenia lub obrony przed roszczeniami wynikającymi z umowy łączącej Klienta z Innteo Legal oraz
 • 9 ust. 2 lit. f) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Klienta związanych ze świadczeniem pomocy prawnej przez Innteo Legal na rzecz Klienta.

1.5. Źródłem danych są dane otrzymane bezpośrednio od Klienta.

1.6. Dane Klienta będą przetwarzane do momentu definitywnego zakończenia współpracy z Kancelarią, a także przez okres przedawnienia roszczeń wynikających lub związanych z umową łączącą Klienta z Innteo Legal.

1.7. Podstawowe dane osobowe Klienta mogą zostać udostępnione przez Innteo Legal podmiotom, które świadczą usługi na rzecz Kancelarii (m.in. zewnętrzne firmy informatyczne, księgowe, kurierskie).

1.8. Klientowi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Innteo Legal przysługuje prawo do:

 • uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych osobowych i ewentualnych odbiorcach tych danych,
 • żądania skorygowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
 • żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania,
 • złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO ze względu na szczególną sytuację Klienta, przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania,
 • przenoszenia danych osobowych Klienta poprzez otrzymanie danych od Administratora w formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,
 • złożenia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane sprzecznie z prawem.

1.9. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych należy kierować na następujący adres e-mail: a.szukowska@innteo.com

 

2. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KONTRAHENTÓW INNTEO LEGAL (DALEJ: KONTRAHENT)

2.1. Administratorem danych osobowych Kontrahenta Innteo Legal jest kancelaria Innteo Legal Żukowski i Szukowska Radcowie Prawni sp.p. z siedzibą w Warszawie, ul. Bagno 2d/ 2 piętro, 00-112 Warszawa, tel.535535878, e-mail: a.szukowska@innteo.com

2.2. Dane Kontrahenta (osoby fizycznej) będą przetwarzane przez Innteo Legal, w przypadku gdy osoba fizyczna zostanie Kontrahentem Innteo Legal lub w przypadku zamiaru podjęcia przez potencjalnego kontrahenta w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej współpracy z Innteo Legal.

2.3. Dane osobowe Kontrahenta będą przetwarzane przez Kancelarię, celem utrzymywania bieżącego kontaktu, wykonywania umów zawartych pomiędzy Kontrahentem i Innteo Legal, przedstawiania ofert, otrzymywania zleceń etc.

2.4. Kancelaria będzie realizować prawa wynikające z umowy zawartej z Kontrahentem oraz bronić się przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzić ewentualnych roszczeń wynikających z faktu zawarcia umowy z Kontrahentem, w przypadku powstania sporu dotyczącego wykonywania tej umowy lub sporu związanego z taką umową.

2.5. Dane Kontrahenta będą przetwarzane przez Innteo Legal w następującym zakresie: imię, nazwisko, PESEL, NIP, REGON, dane adresowe, takie jak miejsce wykonywania działalności, miejsce pracy, stanowisko służbowe, dane kontaktowe (adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail).

2.6. Podstawą prawną przetwarzania danych Kontrahenta przez Innteo Legal jest:

 • 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawartej z Kontrahentem umowy i wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz
 • 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. uzasadniony interes prawny Administratora w zakresie dochodzenia roszczeń wynikających z umowy i/lub z nią związanych.

2.7. Źródłem danych przetwarzanych przez Innteo Legal są dane otrzymane bezpośrednio od Kontrahenta.

2.8. Dane Kontrahenta będą przetwarzane przez Kancelarię do momentu zakończenia współpracy z Innteo Legal, a po zakończeniu współpracy także przez okres niezbędny do wykonania obowiązków prawnych (np. wynikających z przepisów podatkowych) oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z umowy łączącej Kontrahenta z Innteo Legal lub z nią związanych.

2.9. Dane Kontrahenta mogą zostać udostępnione przez Innteo Legal podmiotom, które świadczą na rzecz Kancelarii usługi (m.in. zewnętrzne firmy informatyczne, kurierskie, kadrowe, księgowe, zajmujące się obsługą kontrahentów etc.)

2.10. Innteo Legal może przekazać dane Kontrahenta również innym zainteresowanym podmiotom (w tym niezależnym od Kancelarii), jeżeli Kontrahent udostępni je Innteo Legal w formie, z której jednoznacznie wynika, że zgadza się na to, aby podmioty trzecie kontaktowały się z Kontrahentem w sprawach służbowych.

2.11. Kontrahentowi w związku z przetwarzaniem jego danych przez Innteo Legal przysługuje prawo do:

 • uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych osobowych i ewentualnych odbiorcach tcyh danych,
 • żądania skorygowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
 • żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania,
 • złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO ze względu na szczególną sytuację Kontrahenta, przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania,
 • przenoszenia danych osobowych poprzez otrzymanie danych od Administratora w formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,
 • złożenia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa, w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane sprzecznie z prawem.

2.12. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych powinny być kierowane na adres e-mail: a.szukowska@innteo.com

 

3. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEDSTAWICIELI KONTRAHENTÓW INNTEO LEGAL ORAZ OSÓB WSKAZANYCH PRZEZ KONTRAHENTÓW INNTEO LEGAL (DALEJ: PRZEDSTAWICIEL)

3.1. Administratorem danych osobowych Przedstawiciela jest kancelaria Innteo Legal Żukowski i Szukowska Radcowie Prawni sp.p. z siedzibą w Warszawie, ul. Bagno 2d/ 2 piętro, 00-112 Warszawa, tel. 535535878, e-mail: a.szukowska@innteo.com

3.2. Dane osobowe Przedstawiciela będą przetwarzane przez Innteo Legal, jeżeli Przedstawiciel jest reprezentantem Kontrahenta Innteo Legal lub osobą fizyczną będącą pracownikiem lub współpracownikiem Kontrahenta Innteo Legal (niezależnie od formy zatrudnienia) wyznaczoną przez Kontrahenta, jako osoba odpowiedzialna za współpracę z Innteo Legal lub za jej nawiązanie.

3.3. Dane osobowe Przedstawiciela będą przetwarzane przez Innteo Legal, celem utrzymywania bieżącego kontaktu, wykonywania umów zawartych pomiędzy Innteo Legal, a pracodawcą/podmiotem reprezentowanym przez Przedstawiciela oraz przedstawiania ofert, otrzymywania zleceń etc.

3.4. Innteo Legal będzie przekazywać informacje o działalności i możliwych formach współpracy.

3.5. Kancelaria będzie bronić się przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzić ewentualnych roszczeń związanych z umową zawartą z Kontrahentem, w którym pracuje Przedstawiciel lub który jest reprezentowany przez Przedstawiciela, w przypadku powstania sporu dotyczącego zawartej umowy.

3.6. Kancelaria będzie przetwarzać następujące dane Przedstawiciela: imię, nazwisko, miejsce pracy, stanowisko służbowe, dane kontaktowe (adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail, konta na portalach społecznościowych).

3.7. Podstawą prawną przetwarzania danych Przedstawiciela przez Innteo Legal jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadniony interes Kancelarii, polegający na możliwości nawiązania i kontynuowania z Przedstawicielem współpracy/kontaktu oraz na możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń.

3.8. Innteo Legal otrzymało dane Przedstawiciela od pracodawcy/podmiotu, reprezentowanego przez Przedstawiciela.

3.9. Dane Przedstawiciela będą przetwarzane przez Innteo Legal do momentu definitywnego zakończenia współpracy z Kancelarią, a także przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z umowy zawartej z Kontrahentem.

3.10. Dane Przedstawiciela mogą zostać usunięte we wcześniejszym terminie, w przypadku zgłoszenia sprzeciwu Przedstawiciela wobec ich przetwarzania przez Innteo Legal, a także w przypadku, gdy Kancelaria uzna, że dane nie są już potrzebne Innteo Legal do osiągnięcia usprawiedliwionego celu.

3.11. Dane Przedstawiciela nie zostaną usunięte we wcześniejszym terminie, jeżeli ich przechowanie będzie wynikać z obowiązujących przepisów prawa lub będzie niezbędne do dokonania rozliczeń lub dochodzenia roszczeń w ramach działalności Przedstawiciela w roli kontrahenta Innteo Legal.

3.12. Dane osobowe Przedstawiciela mogą zostać udostępnione przez Innteo Legal podmiotom, które świadczą na rzecz Kancelarii usługi tj. m.in. zewnętrzne firmy informatyczne, kurierskie, kadrowe, księgowe, zajmujące się obsługą kontrahentów.

3.13. Przedstawicielowi w związku z przetwarzaniem jego danych przez Innteo Legal przysługuje prawo do:

 • uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych osobowych i ewentualnych odbiorcach tych danych,
 • żądania skorygowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
 • żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania,
 • złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO ze względu na szczególną sytuację Przedstawiciela, przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania,
 • przenoszenia danych osobowych poprzez otrzymanie danych od Administratora w formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,
 • złożenia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane sprzecznie z prawem.

3.14. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych powinny być kierowane na adres e-mail: a.szukowska@innteo.com

 

4. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATÓW DO PRACY W KANCELARII (DALEJ: KANDYDAT)

4.1. Administratorem danych osobowych Kandydata jest kancelaria Innteo Legal Żukowski i Szukowska Radcowie Prawni sp.p. z siedzibą w Warszawie, ul. Bagno 2d/2 piętro, 00-112 Warszawa, tel.: 535535878, e-mail: a.szukowska@innteo.com

4.2. Dane osobowe podane przez Kandydata będą przetwarzane przez Innteo Legal, celem oceny jego kwalifikacji do pracy na stanowisko na które aplikuje, dokonania wyboru odpowiedniej osoby do pracy w Kancelarii, czyli w celu wykonania czynności zmierzających do zawarcia umowy zatrudnienia na danym stanowisku pracy.

4.3. Za odrębną zgodą Kandydata, Innteo Legal będzie przetwarzać dane osobowe Kandydata na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych.

4.4. Dane osobowe Kandydata będą przetwarzane przez Innteo Legal w następującym zakresie:

 • imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania, wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

4.5. Podstawą prawną przetwarzania danych Kandydata przez Kancelarię jest:

 • 6 ust. 1 lit. a) RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych na potrzeby ewentualnych przyszłych rekrutacji, jeśli Kandydat wyrazi na to zgodę,
 • 6 ust. 1 lit. a) RODO, w przypadku przetwarzania wizerunku Kandydata, jeśli Kandydat wyrazi na to zgodę,
 • 6 ust. 1 lit. a) RODO, w przypadku przekazania Innteo Legal CV lub w liście motywacyjnym innych danych niż imię i nazwisko; imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, jeśli Kandydat wyrazi na to zgodę,
 • 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO, w zakresie przetwarzania danych osobowych w ramach umowy cywilno-prawnej,
 • 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 221 § 1 Kodeksu Pracy, w zakresie przetwarzania danych osobowych w ramach stosunku pracy,
 • 6 ust. 1 lit f) RODO w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej tj. prawnie uzasadniony interes Kancelarii, aby ocenić czy Kandydat jest odpowiednią osobą na aplikowane stanowisko.

4.6. Źródłem danych przetwarzanych przez Innteo Legal są dane pozyskanie bezpośrednio od Kandydata.

4.7. Innteo Legal będzie przechowywać dane osobowe Kandydata do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikuje Kandydat. W razie wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych do celów przyszłych rekrutacji, Kancelaria będzie przechowywać dane Kandydata przez okres 2 lat od momentu ich zebrania.

4.8. Kancelaria może udostępnić dane osobowe Kandydata podmiotom, które świadczą na rzecz Innteo Legal usługi (np. zewnętrzne firmy informatyczne).

4.9. Kandydatowi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Innteo Legal przysługuje prawo do:

 • uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych osobowych i ewentualnych odbiorcach tych danych,
 • żądania skorygowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
 • żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania,
 • złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO ze względu na szczególną sytuację Kandydata, przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania,
 • prawo wycofania zgody w zakresie, w jakim dane Kandydata są przetwarzane na podstawie zgody, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • przenoszenia danych osobowych poprzez otrzymanie danych od Administratora w formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu, g. złożenia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane sprzecznie z prawem.

4.10. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych powinny być kierowane na adres e-mail: a.szukowska@innteo.com

 

5. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH OSÓB KONTAKTUJĄCYCH SIĘ Z INNTEO LEGAL ZA POŚREDNICTWEM ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ (TJ. M.IN. TELEFONU, FAXU, E-MAILA) ORAZ OSÓB, Z KTÓRYMI KONTAKTUJE SIĘ INNTEO LEGAL ZA POŚREDNICTWEM WW. ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ (DALEJ: JEDNOSTKA)

5.1. Administratorem danych osobowych Jednostki jest kancelaria Innteo Legal Żukowski i Szukowska Radcowie Prawni sp.p. z siedzibą w Warszawie, ul. Bagno 2d/ 2 piętro, 00-112 Warszawa, tel.535535878, e-mail: szukowska@innteo.com

5.2. Innteo Legal będzie przetwarzać dane osobowe Jednostki, jeżeli Jednostka nie jest żadną z osób wskazanych w pkt. 1-4 niniejszej Polityki Prywatności, ale kontaktuje się z Innteo Legal w jakiejkolwiek sprawie lub Innteo Legal kontaktuje się z Jednostką w jakiejkolwiek sprawie i w związku z tym Jednostka znajduje się w bazie kontaktów Kancelarii.

5.3. Innteo Legal będzie przetwarzać dane osobowe Jednostki, celem kontaktu w bieżących sprawach, w tym kierowania zapytań i udzielania odpowiedzi, jak również w celu możliwego nawiązania współpracy.

5.4. Innteo Legal będzie przetwarzać następujące dane Jednostki: imię, nazwisko, miejsce pracy, stanowisko służbowe, dane kontaktowe (adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail, konta na portalach społecznościowych).

5.5. Podstawą prawną przetwarzania danych Jednostki przez Innteo Legal jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadniony interes Kancelarii, polegający na możliwości zadawania pytań i udzielania odpowiedzi na zapytania Jednostki oraz nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji w ramach działalności gospodarczej.

5.6. Źródłem przetwarzanych danych przez Innteo Legal będą dane pozyskanie bezpośrednio od Jednostki, współpracowników Jednostki oraz dane pozyskane ze źródeł publicznie dostępnych.

5.7. Innteo Legal będzie przetwarzać dane Jednostki przez okres utrzymywania relacji gospodarczych oraz przez okres jednego roku po ustaniu tej relacji. Po upływie tego okresu Kancelaria może skontaktować się z Jednostką, celem zapytania o możliwość dalszego przetwarzania danych.

5.8. Dane Jednostki mogą zostać usunięte we wcześniejszym terminie, w przypadku zgłoszenia przez Jednostkę sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także w przypadku, gdy Kancelaria uzna, że dane nie są już potrzebne do osiągnięcia usprawiedliwionego celu.

5.9. Dane osobowe Jednostki mogą zostać udostępnione przez Innteo Legal podmiotom, które świadczą na rzecz Kancelarii usługi (m.in. zewnętrzne firmy informatyczne, kurierskie, kadrowe, księgowe, zajmujące się obsługą Kontrahentów).

5.10. Innteo Legal może udostępnić dane osobowe Jednostki również innym zainteresowanym podmiotom (także niezależnym od Kancelarii), jeżeli Jednostka udostępni je w formie z której jednoznacznie wynika, że pragnie, aby podmioty trzecie kontaktowały się z nią w sprawach służbowych.

5.11. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Jednostki przez Innteo Legal, Jednostce przysługuje prawo do:

 • uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych osobowych i ewentualnych odbiorcach tych danych,
 • żądania skorygowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
 • żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania,
 • złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO ze względu na szczególną sytuację Jednostki, przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania,
 • przenoszenia danych osobowych poprzez otrzymanie danych od Administratora w formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,
 • złożenia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane sprzecznie z prawem.

5.12. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych powinny być kierowane na adres e-mail: a.szukowska@innteo.com

 

6. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW OBSERWUJĄCYCH PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE Innteo Legal (DALEJ: UŻYTKOWNIK)

6.1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest kancelaria Innteo Legal Żukowski i Szukowska Radcowie Prawni sp.p. z siedzibą w Warszawie, ul. Bagno 2d/2 piętro, 00-112 Warszawa, tel.535535878, e-mail: a.szukowska@innteo.com

6.2. Zasady obserwowania profilu Innteo Legal na serwisach społecznościowych, zamieszczania i usuwania komentarzy, prowadzenia korespondencji określają odrębne regulaminy serwisów społecznościowych, które są administratorem danych osobowych konta Użytkownika.

6.3. Innteo Legal wykorzystuje dane osobowe Użytkownika, w związku z jego aktywnością na profilach społecznościowych Innteo Legal, celem przedstawienia aktywności i wydarzeń związanych z Kancelarią.

6.4. Użytkownik poprzez czat na profilach Innteo Legal może skontaktować się z Kancelarią np. zadać pytanie/wystąpić z wnioskiem. W takim wypadku dane Użytkownika będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi.

6.5. Dane osobowe Użytkownika mogą być również wykorzystywane przez Innteo Legal w celach statystycznych, przy wykorzystaniu narzędzi udostępnianych przez serwisy społecznościowe, które mogą wykorzystywać również profilowanie. Zasady przetwarzania danych osobowych zawarte są w zasadach, politykach i regulaminach serwisów społecznościowych.

6.6. Innteo Legal będzie przetwarzać dane podane i udostępnione przez Użytkownika poprzez funkcjonalności Serwisów Społecznościowych.

6.7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże brak podania niektórych danych może niekiedy uniemożliwić skorzystanie z pełnych możliwości profilu społecznościowego Innteo Legal.

6.8. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest art. 6 ust. 1 plit. f) RODO, czyli uzasadniony interes Innteo Legal polegający na możliwości prezentacji aktywności Kancelarii oraz odpowiedzi na ewentualne pytania.

6.9. Innteo Legal będzie przetwarzać dane uzyskane bezpośrednio od Użytkownika.

6.10. Okres przechowywania danych Użytkownika oraz możliwość ich ewentualnego usunięcia wynika z cech poszczególnych funkcjonalności Serwisów Społecznościowych. Innteo Legal w każdym przypadku spełni żądanie usunięcia danych Użytkownika, o ile będzie to możliwe i pod warunkiem, że Kancelaria nie będzie zobowiązana przepisami, aby te dane dalej przetwarzać.

6.11. Dane osobowe Użytkownika zostaną usunięte przez Innteo Legal także wtedy, gdy przestaną być potrzebne do realizacji wyżej wymienionej działalności naszego Fanpage, o ile takie usunięcie będą umożliwiać funkcjonalności Facebooka;

6.12. Komentarze/wpisy Użytkowników uznane przez Innteo Legal za zbędne, niestosowne, naruszające przepisy/prawa osób trzecich mogą być usunięte z profilu Kancelarii w każdym czasie.

6.13. Użytkownikowi przysługuje prawo do:

 • uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych osobowych i ewentualnych odbiorcach tych danych,
 • żądania skorygowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
 • złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO ze względu na szczególną sytuację Użytkownika, przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania,
 • przenoszenia danych osobowych poprzez otrzymanie danych od Administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,
 • złożenia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa, w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane sprzecznie z prawem.

6.14. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika powinny być kierowane na adres e-mail: a.szukowska@innteo.com

Innteo Legal Żukowski i Szukowska
Radcowie Prawni sp.p.
ul. Banderii 4 lok. 162
01-164 Warszawa

r. pr. Amelia Szukowska
e-mail: a.szukowska@innteo.com
r.pr. Michał Żukowski
e-mail: m.zukowski@innteo.com